Skip to content

Khoa hệ thống thông tin

GIỚI THIỆU KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN 


HỆ THỐNG THÔNG TIN LÀ GÌ? 

Hệ thống thông tin là sự kết hợp của phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông được xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, và phân phối các dữ liệu, thông tin và tri thức hữu ích một cách đặc trưng trong bối cảnh của tổ chức. Các tổ chức sử dụng các hệ thống thông tin với nhiều mục đích khác nhau: đạt được lợi thế cạnh tranh, nắm bắt được nhiều khác hàng hơn hoặc cải tiến dịch vụ.

Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức hiện tại và tương lai, việc xây dựng một hệ thống thông tin nhằm hỗ trợ cho các tổ chức là một nhu cầu tất yếu. Hệ thống thông tin tác động đến mọi người làm việc trong các tổ chức, đặc biệt là các nhân viên làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Vì vậy, khoa Hệ thống thông tin đưa ra chương trình đào tạo nhằm đào tạo các sinh viên của mình thành những người có kiến thức và kĩ năng vững vàng trong việc xây dựng cũng như vận hành một hệ thống thông tin.

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN TRANG BỊ CHO SINH VIÊN NHỮNG GÌ?

Khoa Hệ thống thông tin đưa ra các chương trình cung cấp cho sinh viên theo học ngành này: 

Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin nhằm tạo nền tảng giúp sinh viên có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn. 

Kĩ năng phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thông thông tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ.

Năng lực triển khai hệ thống thông tin. 

Năng lực tham mưu tư vấn và thực hiện nhiệm vụ với tư cách như là một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin.CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau: 

Phân tích viên hệ thống (systems analyst), tích hợp hệ thống (system integrator), quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống thông tin.

Quản trị hệ thống thông tin trong cơ quan, xínghiệp.

Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu.

Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo.

Đào tạo và hướng dẫn các nhân viên ở các bộ phận khác sử dụng thông tin và hệ thống một cách có hiệu quả.

Đảm nhận vai trò của một CIO (giám đốc thông tin).

Cán bộ quản lý dự án trong các hướng ngành đang có nhu cầu rất lớn của xã hội: giáo dục điện tử (elearning), thương mại điện tử (e-commerce), chính phủ điện tử (e-government), các hệ thống thông tin địa lý (GIS)...

Nghiên cứu viên, giảng viên.Website: Khoa Hệ thống thông tin