Skip to content Skip to navigation

Xác nhận lại các tựa giáo trình và tác giả tham gia biên soạn giáo trình đã đăng ký năm 2015

Kính gửi Quý Thầy/Cô.

 

Căn cứ danh sách đăng ký viết giáo trình năm 2015 (File đính kèm), Ban Điều hành Chương trình giáo trình Trường đề nghị Quý Thầy/Cô xem lại các tựa giáo trình mà Thầy/Cô đã đăng ký có điều chỉnh về Nhan đề hay Tác giả không?. Nếu có điều chỉnh Quý Thầy/Cô vui lòng phản hồi về Ban Điều hành CTGT thông qua e-mail này, hạn chót đến 16 giờ 30, thứ Sáu, ngày 13/11/2015. Hết thời gian này, Ban Điều hành CTGT không nhận được phản hồi  từ Quý Thầy/Cô thì sẽ xem như các giáo trình đã đăng ký đó không có điều chỉnh. Và mọi yêu cầu cần điều chỉnh  sau thời gian này từ Quý Thầy/Cô sẽ không được giải quyết.

 

   Trân trọng.

File đính kèm: