Skip to content

Khoa Công nghệ phần mềm

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Khoa Công nghệ Phần mềm là một trong năm khoa của trường Đại học Công nghệ Thông tin. Khoa được hình thành trên cơ sở bộ môn Công nghệ Phần mềm của Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ phần mềm có phẩm chất chính trị vững vàng; có kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên môn; có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của một chuyên viên trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm.

Khoa trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; có khả năng phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm; cung cấp phương pháp luận và công nghệ mới để sinh viên có thể nắm bắt và làm chủ các tiến bộ khoa học. Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý công nghệ phần mềm để có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế.

Các bộ môn của khoa Công nghệ Phần mềm bao gồm:

 

     - Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm.

      - Bộ môn Phần mềm nhúng.

     - Bộ môn Phần mềm Game.

 

Liên hệ:

Địa chỉ: km 20 Xa lộ Hà Nội, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (08) 37251993 Ext: 120