Skip to content Skip to navigation

Nhân sự Ban Điều hành Công tác giáo trình

1.

PGS.TS. Vũ Đức Lung

Trưởng ban

2.

ThS. Bùi Văn Thành

Ủy viên thường trực

3.

ThS. Nguyễn Đình Loan Phương

Ủy viên

4.

CN. Phạm Thị Bích Thủy

Ủy viên

5.

CN. Lê Văn Ngọc

Thư ký