Skip to content Skip to navigation

Giáo trình Tin học đại cương

Giáo trình Tin học đại cương
Nhà xuất bản: 
ĐHQG - HCM
Kích cỡ: 
14,5x20,5
Số trang: 
219
Năm xuất bản: 
2014
Năm đăng ký xuất bản: 
2014
Tái bản: 
Lần 1
Nơi lưu trữ: 
Thư viện
 Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình được xây dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, vừa có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Trên cơ sở đó, tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn.